SORA – ASSUMPTIONS AND EVALUATION OF THE METHOD

„SORA – ZAŁOŻENIA I OCENA METODY”

Streszczenie: Międzynarodowa organizacja JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) opracowała dokument „SORA v2.0” (Specific Operations Risk Assessment), który prezentuje model zarządzania ryzykiem w lotach wykonywanych przez bezzałogowe statki powietrzne. Metoda spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/947. Model zakłada określenie zagrożeń i stosowanych przeciwdziałań redukujących ryzyko, w taki sposób, aby uzyskać granice bezpiecznego wykonania operacji SBSP.

               Przedstawiono krótkie uzasadnienie potrzeby opracowania metody analizy ryzyka dla kategorii szczególnej operacji SBSP. Zaprezentowano koncepcję metody i przedstawiono ogólny przebieg procesu SORA. Wskazano załączniki SORA (A, B, C, D i E) w których znajdują się szczegóły dotyczące poszczególnych kroków procedury. Jak każda metoda, SORA ma zalety, ale również posiada swoje wady i ograniczenia. Przeprowadzono analizę cech i funkcjonalności metody SORA, co pozwoliła na sformułowanie oceny użyteczności metody.

Przytoczone są argumenty świadczące o niedoskonałości metody. Ostateczna konkluzja wynikająca z przeprowadzonej oceny świadczy o tym, że SORA nie jest metodą dobrze dostosowaną do obecnego rozwoju branży. Po ukazaniu się artykułu zostanie podana informacja o miejscu publikacji.

Summary: The SORA (Specific Operations Risk Assessment) method is a risk management model for flights performed by unmanned aerial vehicles and meets the requirements of the Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947. The concept of the method was presented and the general course of the SORA process was presented. Annexes A, B, C, D and E are indicated which contain details of the individual steps of the procedure. The method has advantages, but also disadvantages and limitations. An analysis of the features and functionality of the SORA method was carried out, which allowed for the formulation of the method utility assessment.