SORA

Analiza ryzyka SORA będzie dla wielu operatorów bezzałogowych statków powietrznych metodą stosowana do uzyskania zgody na prowadzenie operacji w kategorii szczególnej. Metoda została zaprezentowana w artykule „SORA – ASSUMPTIONS AND EVALUATION OF THE METHOD”, „SORA – ZAŁOŻENIA I OCENA METODY”, autor Wiktor Wyszywacz. Opracowanie będzie dostępne w niedługim czasie dla wszystkich zainteresowanych. Krótka informacja  http://dron4u.com.pl/?page_id=787&preview=true

SORA

JARUS – połączone organy ds. tworzenia przepisów dotyczących systemów bezzałogowych, opracowały projekt dokumentów pod nazwą „SORA v2.0”. SORA (Specific Operation Risk Assessment) przedstawia metodologię, która ma pomóc wnioskodawcy przygotowującemu analizę ryzyka operacyjnego zgodnie z rozporządzeniem 2019/947, w uzyskaniu zgody na loty w uzyskaniu zgody na loty w kategorii „szczególnej”.

Przed rozpoczęciem analizy SORA, wnioskodawca powinien sprawdzić, czy proponowana operacja jest wykonalna tzn. nie podlega szczególnemu wyłączeniu przez właściwy organu lub podlega scenariuszowi standardowemu. Należy sprawdzić czy:

• operacja należy do kategorii „otwarte”

• operacja jest objęta „scenariuszem standardowym” uznanym przez właściwy organ

• operacja należy do kategorii „certyfikowanej”

Jeśli operacja/e nie dotyczą powyższych przypadków, należy zastosować analizę SORA.

Metodologia SORA zapewnia logiczny proces analizy proponowanych ConOps (koncepcja operacji) i ustalenia odpowiedniego poziomu pewności, że operacja może być przeprowadzona z akceptowalnym poziomem ryzyka. Należy przeprowadzić analizę składającą się z dziesięciu kolejnych kroków, aby w efekcie odpowiedzieć na pytanie, czy poziom ryzyka jest współmierny do oczekiwań związanych z operacją. Procedura analizy jest opisana w wytycznych dla SORA a bardziej złożone problemy są dodatkowo wyjaśnione w kolejnych załącznikach.


Zgoda na operacje BSP zapisana w 11 części rysunku, która może być wydana przez upoważniony organ jest oczywiście uzasadnionym przewidywaniem 😊.                                                                         

Krótki opis dziesięciu kroków analizy SORA znajduje się w książce DRONY.

Post Comment